Das Team

Un­ser gut aus­ge­bil­de­tes Team er­war­tet Sie:


Diana Feldheim

 • aus­ge­bil­de­te Phy­sio­the­ra­peu­tin seit 2000

Wei­ter­bil­dun­gen in:

 • ab­ge­sch­los­se­ne Aus­bil­dung in Os­teo­pa­thie
 • Kin­de­ros­teo­pa­thie
 • Spe­zia­li­sie­rung der Ma­nualthe­ra­pie auf Säug­lin­ge/Klein­kin­der/Schul­kin­der
 • CMD The­ra­peut
 • Ma­nu­el­le Lym­ph­drai­na­ge
 • The­ra­peut nach dem PNF-Kon­zept
 • The­ra­peut nach dem Bo­bath- Kon­zept für Er­wach­se­ne
 • Sko­liose­the­ra­peut nach Leh­nert- Schroth
 • Phy­sio- Ta­pe
 • FDM The­ra­peut Le­vel1
 • Fuß­re­fl­ex­zo­nen­mas­sa­ge
 • Pi­la­tes­trai­ner
 • Yo­ga Übungs­lei­ter Mo­dul 1
 • Zum­ba­trai­ner
 • Ma­nu­el­le The­ra­pie

            Stephanie Rähm

            • aus­ge­bil­de­te Phy­sio­the­ra­peu­tin seit 2009

            Wei­ter­bil­dun­gen in:

            - Kran­ken­gym­nas­tik

            - Os­teo­pa­thie

            - CMD The­ra­peut

            - Ma­nu­el­le The­ra­pie

            - Kran­ken­gym­nas­tik am Ge­rät

            - Ma­nu­el­le Lym­ph­drai­na­ge

            - Phy­sio- Ta­pe

            - Fuß­re­fl­ex­zo­nen­mas­sa­ge

            - Rü­cken­schul­leh­rer

            - Zum­ba­trai­ner

            - Sko­­lio­se­the­ra­peut nach Leh­­nert- Schroth

            - Aus­bil­dung in Ma­nu­el­ler The­ra­pie für Säug­lin­ge und Klein­kin­der


                  Nastasja Niemann

                  • Phy­sio­the­ra­peu­tin seit 2012

                  Wei­ter­bil­dun­gen in:

                  • Ma­nu­el­le The­ra­pie
                  • Ma­nu­el­le Lym­ph­drai­na­ge
                  • Phy­sio- Ta­pe
                  • Trig­ger­punkt­be­hand­lung
                  • Ba­by­mas­sa­ge-The­ra­peut
                  • Bo­dy­Ba­lan­ce­Pi­la­tes - In­struc­tor
                  • Übungs­lei­ter Re­ha­bi­li­ta­ti­onss­port
                  • Hot-Sto­ne-Mas­sa­ge
                  • Sko­­lio­se­the­ra­peut nach Leh­­nert- Schroth
                  • CMD-Fachthe­ra­peut
                  • Kin­der-Yo­ga-Trai­ner

                        Marie-Christin Arnold

                        aus­ge­bil­de­te Phy­sio­the­ra­peu­tin seit 2015

                         

                        Wei­ter­bil­dung in:

                        - Ma­nu­n­el­le Lym­ph­drai­na­ge

                        - Kran­ken­gym­nas­tik am Ge­rät

                        - Rü­cken­schul­trai­ne­rin

                        - Ma­nu­el­le The­ra­pie


                        Nick Knopp

                        aus­ge­bil­de­ter Phy­sio­the­ra­peut seit 2019

                         

                        Wei­ter­bil­dung in:

                        - Rü­cken­schul­trai­ner

                        - Ma­nu­el­le The­ra­pie


                        Sabrina Vogt

                        Re­zep­ti­ons­fach­kraft für Phy­sio­the­ra­pie

                         

                         

                        Aktuelles

                        4 Massagen á 20 min. für 68€ statt 80€

                        4 Massagen á 30 min. für 102€ statt 120€

                        2 Hot Stone Massagen á 30 min. für 68€ statt 80€

                         

                        Das Angebot gilt...

                        Weiterlesen